7 marca 2019

Punkty edukacyjne i obowiązek ustawicznej edukacji farmaceutów


Obowiązek edukacji i rozwój zawodowy to ważne elementy kariery farmaceutów. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2003 roku wprowadziło obowiązek zdobywania punktów edukacyjnych i ciągłego szkolenia się farmaceutów. Obowiązek ten dotyczy zarówno pracowników aptek, jak i hurtowni. W branży farmaceutycznej ramowy program szkoleń obejmuje zarówno wiedzę, jak i umiejętności praktyczne, a także wysokość opłat.

Obowiązek szkolenia ustawicznego i ciągłego rozwoju wiąże się ze zdobywaniem punktów edukacyjnych. Punkty te przyznawane są po udziale w szkoleniu, kursie, wykładzie lub innej formie aktywności. Cykl edukacyjny trwa 5 lat i rozpoczyna się z dniem 1 stycznia następnego roku, po przyznaniu farmaceucie prawa do wykonywania zawodu.

Punkty edukacyjne i obowiązek edukacji farmaceutycznej

Istnieje kilka form rodzajów aktywności, za które przyznawane są punkty edukacyjne dla farmaceutów. Do tych form można zakwalifikować:

 • wykłady,
 • kursy w ramach specjalizacji,
 • wygłoszenie referatu, na przykład na konferencji,
 • opublikowanie artykułu,
 • publikacja jako autor książki z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu,
 • sprawowanie opieki nad studentem,
 • uzyskanie stopnia doktora lub doktora habilitowanego (przysługuje za to aż 50 punktów),
 • udział bierny w konferencji,
 • pełnienie funkcji kierownika specjalizacji,
 • e-szkolenia, które realizowane są za pośrednictwem internetowych platform edukacyjnych dla farmaceutów,
 • indywidualna prenumerata czasopisma.

W ciągu 5 lat farmaceuta jest zobowiązany do ciągłego doskonalenia się i zdobycia 100 punktów edukacyjnych. Część farmaceutów korzysta z możliwości przedłużenia okresu 5 lat, występując ze stosownym wnioskiem do właściwej sobie izby. Czas trwania okresu edukacyjnego może zostać przedłużony maksymalnie o 24 miesiące. Wszystkie szkolenia, w których uczestniczył konkretny farmaceuta, są odnotowywane w karcie szkoleń. Punkty edukacyjne w farmacji przyznawane są po udziale w danym szkoleniu lub innej aktywności. Po każdym kursie farmaceuta otrzymuje zaświadczenie lub certyfikat, w którym pojawiają się następujące elementy: temat szkolenia, wykładu lub referatu, imię i nazwisko farmaceuty,  forma uczestnictwa (czynna lub bierna), podpis organizatora.

Szkolenia dla farmaceutów: punkty miękkie i twarde

Istnieją dwa rodzaje punktów edukacyjnych w branży farmaceutycznej, czyli twarde i miękkie punkty. Przyjmuje się, że punkty twarde farmaceuta otrzymuje za udział w kursach i szkoleniach, natomiast punkty miękkie za udział w konferencjach lub za publikacje. Co ważne, przynajmniej 50% punktów zebranych w okresie edukacyjnym powinno być twardych, czyli zakończonych testem lub egzaminem.

Część farmaceutów uważa, że szkolenia i zbieranie punktów to niepotrzebny wydatek, a nawet stracony czas. Zdarza się, że izby aptekarskie organizują szkolenia bezpłatne. Ceny kursów, po których można uzyskać punkty twarde, są uzależnione od liczby godzin. Przykładowo, szkolenie 6-godzinne kosztuje 162 złote, natomiast za szkolenie 8-godzinne farmaceuta zapłaci 216 złotych. Za każdą godzinę trwania kursu farmaceuta otrzymuje 1 punkt.

Punkty edukacyjne a rozwój

Edukacja w farmacji ma ogromne znaczenie, zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i pracodawcy, a także z perspektywy klientów aptek. Farmaceuci w obecnym systemie szkolnictwa wyższego już na studiach uczą się zdobywania punktów ECTS za udział w konkretnych zajęciach lub kursach. Następnie, po zakończeniu edukacji formalnej, mogą podjąć pracę zawodową, a warunkiem kolejnych kroków w karierze, jest zdobywanie punktów edukacyjnych.

W tym aspekcie rola farmaceuty jest trochę zbliżona do współczesnej roli nauczyciela akademickiego, który także ma za zadanie zdobywać punkty za publikacje, granty i wystąpienia konferencyjne. Podejście ilościowe ma zarówno zalety, czyli sprawdzalność, mierzalność i obiektywność, jak i wady, związane z brakiem czasu i środków finansowych na odbycie odpowiednich szkoleń. Punkty edukacyjne w branży farmaceutycznej budzą różne uczucia oraz postawy, jednak należy pamiętać, że głównym celem ich zdobywania jest idea ustawicznej edukacji, czyli tzw. lifelong learning, która wiąże się ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przez całe życie.

Bibliografia:

 1. Skowron, A., Bułaś, L., Drozd, M., Karolewicz, B., & Machalska, J. (2013), Perspektywy rozwoju farmacji w Polsce do roku 2030, Farm. Pol, 69(8), 485-495.
 2. Świeczkowski, D., Bandurska, E., Merks, P., & Krysiński, J. (2015). Badanie jakości życia farmaceutów i ryzyka wypalenia zawodowego jako istotny element farmacji społecznej. Farm Pol, 71(7).

Sprawdź oferty pracy
w Twoim województwie

Sprawdź oferty pracy
na wybranym stanowisku