7 stycznia 2019

Program stażu i obowiązki technika farmaceutycznego. Zarobki na stażu w aptece


Od września 2018 roku zmienił się cykl kształcenia techników – z 2-letniego na 2,5-letni. Ponadto nauka ma odbywać się tylko w formie dziennej. Absolwent takiego kształcenia, legitymujący się tytułem technika farmaceutycznego, może ubiegać się o staż, który trwa 24 miesiące i jest realizowany na podstawie umowy o pracę.

Technik farmaceutyczny może złożyć podanie o staż w aptece ogólnodostępnej lub szpitalnej, pod warunkiem że apteka zapewnia świadczenie określonych usług farmaceutycznych. Nowe zasady stażu technika farmaceutycznego przewidują możliwość objęcia stanowiska kierownika punktu aptecznego przez technika farmaceutycznego posiadającego 3-letni staż pracy w aptekach ogólnodostępnych.

Jak wygląda staż technika farmaceutycznego w aptece?

Staż technika farmaceutycznego oraz sposób i tryb jego odbywania określa rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002, Nr 126, Poz. 1082) w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego. Zgodnie z rozporządzeniem, staż technika farmaceutycznego nadzorowany jest przez opiekuna, tj. kierownika apteki lub farmaceutę przez niego wyznaczonego. Technik farmaceutyczny po odbyciu stażu w aptece staje się osobą wykwalifikowaną do świadczenia usług farmaceutycznych w zakresie swoich uprawnień zawodowych, przewidzianych w ustawie Prawo farmaceutyczne.

Jakie są obowiązki technika farmaceutycznego na stażu w aptece?

Obowiązki technika farmaceutycznego wynikają bezpośrednio z programu stażu zawartego w rozporządzeniu i obejmują:

  • prace przy sporządzaniu leków recepturowych;
  • prace przy ekspedycji preparatów leczniczych oraz wyrobów medycznych;
  • wdrożenie w zasady rozmieszczenia, przechowywania oraz wydawania preparatów leczniczych oraz wyrobów medycznych;
  • wdrożenie w etyczne, prawne i organizacyjne zasady wykonywania zawodu technika farmaceutycznego.

W trakcie stażu w aptece technik farmaceutyczny może samodzielnie wykonywać czynności pomocnicze przy sporządzaniu, wytwarzaniu i wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych, z wyłączeniem substancji bardzo silnie działających, substancji psychotropowych grupy I-P i II-P oraz środków odurzających, a także preparatów będących lekami do żywienia pozajelitowego, dojelitowego, lekami w dawkach dziennych (w tym lekami cytostatycznymi), płynami infuzyjnymi oraz roztworami do hemodializy i dializy otrzewnowej. Ponadto program stażu przewiduje minimalny okres wykonywania poszczególnych czynności w celu uzyskania zaliczenia stażu w aptece.

Zaświadczenie o odbyciu stażu technik farmaceutyczny otrzymuje od kierownika apteki na podstawie uzupełnionego dziennika stażu i pisemnej oceny opiekuna, potwierdzającej w całości zrealizowany staż.

Jak wygląda dziennik stażu technika farmaceutycznego?

Zgodnie z rozporządzeniem, dziennik stażu technika farmaceutycznego, a właściwie „Dziennik praktyki aptecznej technika farmaceutycznego”, ma formę książkową z kolejno ponumerowanymi stronami. Na pierwszej stronie umieszcza się imię, nazwisko stażysty, datę wydania oraz numer dyplomu potwierdzającego uzyskanie tytułu technika farmaceutycznego, nazwę apteki, której realizowany jest staż, datę rozpoczęcia stażu oraz imię i nazwisko opiekuna. Na kolejnych stronach dziennika odnotowuje się wykonywane zajęcia praktyczne w trakcie stażu w aptece wraz z ich opisem i oceną osoby nadzorującej oraz opiekuna.

Ile zarabia technik farmaceutyczny na stażu?

Oferty pracy dla technika farmaceutycznego stażysty są zbliżone finansowo w aptekach sieciowych i niesieciowych. Technik farmaceutyczny na stażu otrzymuje wynagrodzenie w zakresie od 1543 zł do 1636 zł netto. Natomiast technik farmaceutyczny po stażu zarabia średnio 700 złotych netto więcej. Praca w aptece po stażu wiąże się jednak z większym zakresem odpowiedzialności oraz obowiązków. Szczegółowe zestawienie wynagrodzeń znajdziemy w raporcie płac 2018 pt. „Zarobki w aptekach w całej Polsce”.

Sprawdź oferty pracy
w Twoim województwie

Sprawdź oferty pracy
na wybranym stanowisku