11 stycznia 2019

Jak wygląda praca po farmacji? Wymagania i obowiązki farmaceuty w aptece


Praca w aptece wymaga specjalistycznego wykształcenia i ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych. Zakres obowiązków farmaceuty obejmuje udzielanie usług farmaceutycznych w celu ochrony zdrowia publicznego.

Gdzie może pracować farmaceuta? Miejscem pracy po farmacji jest najczęściej apteka ogólnodostępna, rzadziej apteka szpitalna. Po odbyciu wymaganego stażu pracy w aptece i uzyskaniu uprawnień, farmaceuta może przejąć obowiązki kierownika apteki.

Jak zostać farmaceutą?

Prawo wykonywania zawodu farmaceuty może być przyznane osobie, która ukończyła 5,5-letnie studia wyższe na kierunku farmacja, obejmujące sześciomiesięczny staż w aptece i uzyskała stopień magistra farmacji. Ponadto jej stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu farmaceuty, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, wykazuje nienaganną postawę etyczną i korzysta w pełni z praw publicznych. Prawo wykonywania zawodu farmaceuty, upoważniające do pracy w aptece, przyznaje Okręgowa Izba Aptekarska właściwa do miejsca wykonywania zawodu. Osoba, która wykonuje zawód farmaceuty nie może jednocześnie wykonywać praktyki lekarskiej, lekarsko-dentystycznej ani weterynaryjnej (czytaj także: Jak wygląda praca w aptece w Norwegii?).

Co należy do obowiązków magistra farmacji w aptece?

Zgodnie z ustawą z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 1991 r., Nr 41, Poz. 179), do obowiązków farmaceuty należy ochrona zdrowia publicznego, realizowana poprzez udzielanie usług farmaceutycznych, takich jak:

 • sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych;
 • ocena jakości leków recepturowych, aptecznych i gotowych;
 • wydawanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • sporządzanie leków recepturowych i aptecznych;
 • sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem, obrotem, przechowywaniem, wykorzystaniem i utylizacją produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • udzielanie informacji i porad dotyczących działania i stosowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych;
 • sprawowanie opieki farmaceutycznej;
 • kierowanie apteką oraz działem farmacji szpitalnej;
 • współudział w sprawowaniu nadzoru nad gospodarką produktami leczniczymi;
 • współudział w badaniach klinicznych prowadzonych w szpitalu;
 • współudział w badaniach nad lekiem;
 • przygotowywanie roztworów do hemodializy i dializy otrzewnowej;
 • zgłaszanie działań niepożądanych produktów leczniczych.

Czym różni się praca w aptece szpitalnej od pracy w aptece ogólnodostępnej?

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021 poz. 97), zakres obowiązków farmaceuty w aptece szpitalnej obejmuje także:

 • sporządzanie leków do żywienia pozajelitowego i dojelitowego;
 • przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych;
 • wytwarzanie płynów infuzyjnych;
 • organizowanie zaopatrzenia szpitala w produkty lecznicze i wyroby medyczne;
 • udział w racjonalizacji farmakoterapii.

Farmaceuta, który zrealizował co najmniej 5-letni staż pracy w aptece (lub 2-letni w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmakologii, farmacji aptecznej lub klinicznej), po uzyskaniu uprawnień, może objąć funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej i przejąć jego obowiązki. W przypadku apteki szpitalnej, doświadczenie niezbędne do objęcia stanowiska kierowniczego to co najmniej 2 lata w wykonywaniu zawodu w aptece szpitalnej lub zakładowej, a także tytuł specjalisty farmacji szpitalnej, farmacji klinicznej lub farmacji aptecznej. Farmaceuta może także czasowo wypełniać obowiązki kierownika, w przypadku jego nieobecności, spowodowanej chorobą lub urlopem.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub hurtowniach farmaceutycznych (Dz. U. z 2018 r., Poz. 499), do obowiązków farmaceuty zatrudnionego w aptece należy podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych w ramach ciągłego szkolenia. Szkolenia mają na celu aktualizację posiadanej wiedzy oraz stałe dokształcanie w zakresie nowych osiągnięć nauk farmaceutycznych. Szkolenia realizowane są w pięcioletnich okresach rozliczeniowych. Rozporządzenie określa ramowy program ciągłych szkoleń, a także zakres oraz formy zdobywania wiedzy teoretycznej w ramach ciągłego szkolenia oraz sposób jego odbywania.

Sprawdź oferty pracy
w Twoim województwie

Sprawdź oferty pracy
na wybranym stanowisku