4 marca 2019

Ile zarabia kierownik apteki i co należy do jego obowiązków? Procedura zmiany kierownika


Mimo że praca kierownika apteki jest trudna i odpowiedzialna, chętnych na to stanowisko nie brakuje. Oferty pracy dla kierownika apteki kuszą wysokimi zarobkami.

Praca kierownika apteki wymaga wyższego wykształcenia, specjalistycznej wiedzy o lekach, suplementach diety i wyrobach medycznych. Obok zadań przewidzianych dla magistra farmacji, kierownik apteki zarządza placówką i pracą personelu, monitoruje stan magazynu i zamówień. Prowadzi także ewidencję zrealizowanych recept, wykonanych leków i produktów.

Kierownik apteki – praca. Co należy do obowiązków kierownika apteki?

Obowiązki kierownika apteki są uregulowane w ustawie z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, Poz. 271) oraz w odpowiednich rozporządzeniach wykonawczych. Zgodnie z art. 88 ust. 1 ustawy, kierownik apteki jest osobą odpowiedzialną za prowadzenie apteki. Art. 88 ust. 5 ustawy podaje, że do zadań kierownika apteki należy:

  • organizacja pracy w aptece, przyjmowanie, wydawanie, przechowywanie, oznakowanie i tożsamość produktów leczniczych i wyrobów medycznych, a także prawidłowe sporządzanie leków recepturowych i aptecznych oraz udzielanie o nich informacji;
  • przekazywanie informacji właściwym organom o niepożądanym działaniu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, a także o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym;
  • prowadzenie ewidencji osób zatrudnionych w aptece oraz przekazywanie okręgowym izbom aptekarskim danych niezbędnych do prowadzenia rejestru aptekarzy;
  • sprawowanie nadzoru nad praktykami realizowanymi przez studentów oraz techników farmaceutycznych;
  • zakupu środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, w stosunku do których wydano decyzję o objęciu refundacją, a także produktów leczniczych i wyrobów medycznych, wyłącznie od podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie;
  • wstrzymywanie lub wycofywanie z obrotu i stosowania produktów leczniczych po uzyskaniu decyzji właściwego organu.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. Poz. 783) podaje, że kierownik apteki, w której prowadzony jest obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami, zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu tych preparatów oraz sprawowania nadzoru nad ich prawidłowym przechowywaniem i wydawaniem.

Ile zarabia kierownik apteki?

Według „Raportu płac 2018. Zarobki w aptekach w całej Polsce” przygotowanego przez portal praca.farmacja.pl, w skali całego kraju najniższe wynagrodzenia otrzymują kierownicy aptek w województwie świętokrzyskim, podkarpackim i lubelskim (od 4 070 zł do 4 233 zł netto), na najwyższe zarobki mogą liczyć w województwie mazowieckim i zachodniopomorskim (od 5 537 zł do 6 107 zł netto). Ponadto najkorzystniejsze finansowo oferty pracy dla kierowników aptek można znaleźć w Warszawie, Wrocławiu, miastach wojewódzkich oraz miastach liczących poniżej 10 000 mieszkańców.

Jak wygląda procedura zmiany kierownika apteki?

Ustawa Prawo farmaceutyczne podaje, że w godzinach czynności apteki powinien być obecny kierownik. Na czas nieobecności, spowodowanej chorobą lub urlopem, kierownik apteki zobowiązany jest wyznaczyć farmaceutę, który będzie go zastępował oraz powierzyć mu obowiązki w formie pisemnej. W przypadku nieobecności przekraczającej 30 dni, kierownik apteki zobowiązany jest złożyć pisemne powiadomienie w wojewódzkim inspektoracie farmaceutycznym i właściwej okręgowej izbie aptekarskiej.

Magister farmacji, który zamierza objąć funkcję kierownika apteki lub przejąć jego obowiązki na okres przekraczający 30 dni, musi spełniać określone wymagania i uzyskać odpowiednie uprawnienia. Ustawa przewiduje co najmniej 5-letni staż pracy w aptece lub 3-letni staż pracy w aptece, w przypadku posiadania specjalizacji z zakresu farmacji aptecznej.

Sprawdź oferty pracy
w Twoim województwie

Sprawdź oferty pracy
na wybranym stanowisku